Rabbuni

„„Mistře.“ Rozhovor s Mistrem. Dílo, jež je utvářeno z tance, gest, poezie a hlasu, zobrazuje vnitřní proměny člověka spojené s uvědomováním si vlastní podstaty. // „Master.“ Interview with the Master. The creation, which is made up of dance, gestures, poetry and voice, depicts the inner transformations of man connected with the awareness of his own essence.“

realizační tým:

Koncept performance, scénografie, performance – Silvie Kudelová
Pohybová spolupráce – Roberta Legros Štěpánková
Hudba a zvuk – Ondrej Kalužák
Světla – František Kumhala
Realizace kostýmu – Jana Pluháčková
Produkce – Klaudia Klembarová
Inspice – Martina Ipserová
Grafika – Simona Vaškovičová
Foto plakátu a inscenace – Dagmar Husárová
Technické zajištění – Jakub Vrága, Josef Augustin Drobný, Jaroslav Ryška

Premiéra 7. března 2020 v BuranTeatru.

Představení trvá 40 minut. Nemá přestávku.


Reflektuje prožitek oddělenosti a jednoty, jež může být připodobněn k růstu stromu.

Na počátku je malé semínko, zrnko, ve kterém je zakódován celý jeho další vývoj. Z malého zrnka roste strom. Jedinečný kus. Jeho růst a bytí vůbec je však v každém detailu propojeno s celým jeho okolím. Teprve v tomto uvědomění je utvářen celek. Alej. Svět. Teprve v tomto uvědomění se stává úplným.

Tyto proměny tedy provází otázka: Kdo jsem?

Malým zrnkem? Alejí? Někdy zrnkem, jindy alejí. V pravé podstatě obojím. Skrze rozhovor s Mistrem je možné vydat se na tuto proměnlivou cestu…

Inscenace vznikla v koprodukci spolku Z druhé strany a divadla BuranTeatr.

Partnerem isncenace je Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.

========== ENGLISH VERSION ==========

It reflects the experience of separation and unity that can be likened to the growth of a tree.

In the beginning there is a small seed, a grain in which all its further development is encoded. From the small grain grows a tree. The unique piece. Indeed, its growth and existence is in every detail connected with its surroundings. Only in this awareness is the whole formed. The alley. The world. Only in this awareness it becomes complete.

These changes are accompanied by the question: Who am I?

The small grain? The alley? Sometimes the grain, sometimes the alley. Basically both. Through an interview with the Master it is possible to embark on this changing path…

concept of performance: Silvie Kudelová
performer: Silvie Kudelová
choreographic collaboration: Roberta Legros Štěpánková
light design: František Kumhala
audio composition: Ondrej Kalužák
producer: Klaudia Klembarová
realization of costumes: Jana Pluháčková
technical support: Jakub Vrága, Josef Augustin Drobný, Jaroslav Ryška
stage manager: Martina Ipserová
photo of poster and performance: Áša Sárová
graphics: Simona Vaškovičová

The performance was co-produced by the association ZDRUHESTRANY and the theater BURANTEATR.

The partner of the performance is the Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.