Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů spolkem BURANTEATR o.s., a to pro účely činností souvisejících s rezervací nebo nákupem vstupenek.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při rezervaci nebo objednávce provedené uvádět správně a pravdivě.

Kromě zpracovatele plateb PayU Czech Republic, s.r.o. a dalších osob vykonávajících činnosti související s rezervací nebo nákupem vstupenek nebudou osobní údaje spolkem BURANTEATR o.s. bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se uživatel domníval, že BURANTEATR o.s. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat BURANTEATR o.s. o vysvětlení,
  • požadovat, aby BURANTEATR o.s. odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu BURANTEATR o.s. povinen tuto informaci předat. BURANTEATR o.s. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.