Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

spolku
BURANTEATR o.s.
se sídlem Kounicova 686/22, Brno
identifikační číslo: 270 52 460
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 12135
pro prodej elektronických vstupenek na internetové adrese www.buranteatr.cz
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku BURANTEATR o.s., se sídlem Kounicova 686/22, Brno, identifikační číslo: 270 52 460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 12135 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) o nákupu elektronických vstupenek (dále jen „zboží“) opravňujících ke vstupu na konkrétní reprízu divadelního představení spolku BURANTEATR o.s. nebo jinou akci (dále jen „akce“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.buranteatr.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
  3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2. Kupující bere na vědomí, že internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží a
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
  6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platebních metod nabízených službou PayU.
  2. Kupní smlouvu je možné uzavřít nejpozději 120 minut před začátkem příslušné akce. V případě platby převodem na účet prostřednictvím služby PayU se tato lhůta zvyšuje o 4 dny (96 hodin).
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby převodem na účet prostřednictvím služby PayU je kupní cena splatná do 4 dnů (96 hodin) od uzavření kupní smlouvy. V ostatních případech je kupní cena splatná do 60 minut od uzavření kupní smlouvy.
  5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy, jelikož se jedná o kupní smlouvu o využití volného času v určeném termínu.
  2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající bez zbytečného odkladu peněžní prostředky přijaté od kupujícího, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, případně bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Zboží je kupujícímu dodáno elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné a
   2. je zboží v odpovídajícím množství
  3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy vstupenky@buranteatr.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Před vstupem na akci se osoba musí prokázat unikátním číslem elektronické vstupenky, které může být součástí vytištěné elektronické vstupenky, na displeji mobilního zařízení nebo může být sděleno jiným způsobem. Jedno číslo elektronické vstupenky může být použito pouze pro vstup jedné osoby.
  6. Za účelem ověření nároku na zlevněnou vstupenku (dětská, studentská, seniorská) může být před vstupem na akci požadováno předložení příslušného dokladu, přičemž při jeho nepředložení nebude dotyčné osobě umožněn vstup. Kupní cena se v takovém případě nevrací.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit akci pokud se vyskytnou okolnosti znemožňující nebo podstatně ztěžující možnost konání akce. V takovém případě vrátí prodávající bez zbytečného odkladu peněžní prostředky přijaté od kupujícího, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, případně bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně se obě strany mohou dohodnout na jiném řešení vzniklé situace.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě.
  5. Kromě zpracovatele plateb PayU Czech Republic, s.r.o. a dalších osob vykonávajících činnosti související s dodáním a využitím zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kounicova 20/22, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty vstupenky@buranteatr.cz, telefon +420 774 492 131.